HECHTING EN ONTWIKKELING I: KINDEREN BEGRIJPEN

Tijd: 20 keer 1,5 uur of 10 dagdelen

Beschrijving

Deze module is de toonaangevende module van het Neufeld Instituut. Hechting en Ontwikkeling I vormt de conceptuele basis van Neufelds model. Je leert kinderen en hun problemen vanuit de dynamieken hechting, volwassenwording en kwetsbaarheid te zien en vanuit dat inzicht diepgaande verandering te bereiken.

Je leert symptomen van vastzitten herkennen, de oorzaken hiervan te onderkennen en kinderen uit hun blokkade te helpen.

Je krijgt een hechtingsmodel dat op kinderen van alle leeftijden en problematiek kan worden toegepast om de diepgang en ontwikkeling van hun gehechtheid te meten.Je leert strategieën om binding met onvolwassen kinderen te creëren.

Hoewel de focus op kinderen en jongeren ligt, is deze materie op alle leeftijdsfasen en in alle situaties toepasselijk. Deze module wordt steevast positief ontvangen door de deelnemers en velen volgen hem voor een tweede keer om zich op de rijke inhoud te bezinnen.

Het model

Het model is het resultaat van jarenlange analyse en synthese, geworteld in de psychologie, verweven met de hechtingstheorie, in overeenstemming met gangbaar neurologisch onderzoek en gerijpt door veertig jaar professionele ervaring, ouderschap en persoonlijke reflectie. Deze benadering richt zich op de gezonde ontwikkeling en staat dus tegenover methodes die gedragsgericht zijn alsook methodes die zich op stoornissen concentreren.

Het wordt met succes gebruikt in een veelheid van situaties: thuis, op school, speciaal onderwijs, therapie, begeleiding van delinquenten, adoptie en, pleegzorg.

Hoofddoel

Het hoofddoel is kinderen voor wie wij verantwoordelijk zijn begrijpen. Interventies moeten op inzicht gebaseerd zijn, willen ze verandering van binnenuit teweegbrengen en lange termijn effect hebben. Het is de bedoeling dat er meer gebeurt dan gedragsverandering maar dat een proces van innerlijke verandering op gang wordt gebracht. Door de blokkades voor het aangeboren volwassenwordingsproces weg te nemen, kunnen we het functioneren verbeteren en het kind dichter tot het verwezenlijken van zijn potentieel brengen, wat dat ook moge zijn. Sommige problemen kunnen niet worden opgelost, maar het vastzitten rond die problemen kan wel worden aangepakt, zodat er groei mogelijk is. Het doel van deze cursus is je het inzicht te geven om kinderen te begrijpen en je handvatten te bieden om blijvende verandering te bewerkstelligen.

Onderwerpen

De rol van hechting in persoonlijkheid en gedrag
De drie kernaspecten van hechting: hiërarchie, fasen en polarisering
De toestand van afweer tegen kwetsbaarheid en de impact hiervan op functioneren en gedrag
Vastzitten als het meest voorkomende probleem van kinderen
Een drieledige aanpak om diepe, blijvende verandering teweeg te brengen
De beginselen van een gehechtheidsbenadering
Het probleem van straf en sancties inzetten met vastgelopen kinderen
De rol van emoties in persoonlijkheid en gedrag
Manieren om de afweer tegen kwetsbaarheid te verzachten
Drie essentiële interventies om het volwassenwordingsproces te bevorderen
Hoe men als therapeut effectief wordt
Ontwikkelingsvriendelijke strategieën om met problemen om te gaan die het gevolg zijn van vastzitten
De problemen met en alternatieven voor op verwijdering gebaseerde gevolgen en straf

 Onderdelen van dit model

Volwassenwording in het kort
Het emergente proces
Het proces van adaptatie
Adaptatie, agressie en discipline
Het integratie proces
Het temperende effect
Kwetsbaarheid
Kwetsbaarheid en volwassenwording
Hechting
Hoe kinderen zich goed hechten
Hoe hechting macht geeft
De alfa dynamiek
Verlegenheid en onthechting
Hechting en volwassenwording
Onze kinderen ophalen
Overbruggen en koppelen
Vastzitten compenseren
Afweer verzachten
De processen van volwassenwording uitlokken

Accreditatie 

SKJ 48 punten, NFG 12 punten

Ga voor praktische informatie en aanmelden naar  http://www.psychodidact.nl/studies/hechting-1