OPVOEDINVLOED I: DE ESSENTIËLE BAND

Tijd: 8 keer 1,5 uur of 4 dagdelen

Module overzicht

Deel I van de opvoedinvloed serie gaat over de kind-volwassene relatie als de context om kinderen op te voeden. Ouders en professionals leren hoe deze relatie zich hoort te ontwikkelen, wat er mis kan gaan, waarom ouders belangrijker zijn dan leeftijdgenoten, hoe ze een context van verbondenheid kunnen creëren, hoe ze een kind zo nodig kunnen terugwinnen en meer. Ouders en professionals raken ook bekend met disciplinaire maatregelen die hechtingsveilig en ontwikkelingsvriendelijk zijn.

Beschrijving

Algemene informatie over de Opvoedinvloed serie

Deze driedelige Opvoed invloed serie brengt het beste wat de ontwikkelingsleer te bieden heeft aan hen van wie onze kinderen het moeten hebben – ouders en zij die hun steunen. Het effect van dit materiaal is dat het ouders en verzorgers weer in contact brengt met hun natuurlijke intuïtie en tot hun rechtmatige plek in het leven van hun kinderen. De beginselen en toepassingen werken voor kinderen van alle leeftijden. Hoewel er wat aandacht wordt besteed aan de complexere problemen van de kinderjaren, gaat de hoofdmoot van de cursus over zaken waarmee vrijwel iedere ouder te maken heeft.

Dit ouder-onderwijs is een compleet model voor opvoeden. Ouders worden niet dom gehouden door strakke oplossingen en oppervlakkige strategieën, maar ze krijgen informatie en onderricht zodat ze de ware experts in het leven van hun kinderen worden. De fundamentele noden van kinderen op het gebied van hechting en ontwikkeling worden duidelijk zodat de ouders het antwoord op hun behoeften kunnen zijn. Uitdagingen worden zo verklaard dat de problemen bij hun wortel kunnen worden aangepakt.

Dr. Neufeld was heel succesvol als ouder consultant en heeft door de jaren heen duizenden gezinnen begeleid. In deze serie vertelt hij over de inzichten die talloze ouders en verzorgers ten goede hebben beïnvloed voor het welzijn van hun kinderen.

Het doel is ouders in contact brengen met hun natuurlijk intuïtie

Het is een veel voorkomende opvatting dat de sleutel tot opvoeden is weten wat je moet doen. Aangezien kinderen niet met een handleiding geboren worden, raken de ouders van nu steeds afhankelijker van de zogeheten experts voor advies. Toch, hoewel er meer experts en meer adviezen dan ooit beschikbaar zijn, wordt opvoeden steeds moeilijker. Volgens dr. Neufeld is het probleem dat ouders hun macht verliezen. Het was nooit de bedoeling dat ouders de moeilijkste taak ter wereld vervullen zonder de macht die bij die taak hoort. Toch is dit de hachelijke situatie waarin steeds meer ouders zich bevinden: ze verliezen het macht om hun kinderen te leiden, ze te beschermen en beschutten, ze te voeden en verzorgen, en zelfs om hun cultuur op hen over te dragen.

Opvoeden zou heel natuurlijk en instinctief moeten zijn. Echter zoals dat met de meeste diep gewortelde instincten is, is de juiste context een voorwaarde om die instincten naar boven te halen, zowel in de ouders als in de kinderen. In de wetenschap is ontdekt dat deze context de hechting van het kind aan zijn ouder is. Als een kind de juiste relatie tot de ouder heeft, dan is niet alleen het kind ontvankelijk voor de opvoeding, maar heeft de ouder ook macht om de taak uit te voeren. De sleutel tot effectief opvoeden is daarom niet wat we dóén maar wie we zíjn voor onze kinderen.

Het is de taak van de cultuur om deze context van binding tussen kinderen en hun ouders te creëren en bewaren. Jammer genoeg richt onze maatschappij zich op economie en vervult zij deze belangrijke rol niet meer. Naarmate de context voor opvoeden wordt uitgehold, verliezen ouders hun natuurlijke macht om hun taken te vervullen.

De antistof tegen onze huidige situatie is ons meer bewust worden van hechting en onze kinderen van binnenuit gaan begrijpen. Op die manier herstellen we ons natuurlijk instinct en gaan zo met elkaar om dat een gezonde ontwikkeling bevorderen. Als we dit niet doen, lopen we het risico steeds reactiever te worden, of worden we steeds technischer in onze interactie doordat we tips van raadgevers volgen in plaats van onze eigen pad.

Wat ouders nodig hebben is inzicht, niet manipulatieve trucjes

Opvoeden moet gesteund worden door macht. Net zoals de auto’s die we rijden, zouden we het veelal niet redden zonder een of andere bekrachtiging. Als een auto functioneert op een bekrachtiging en die werkt niet, dan is het heel moeilijk, zo niet onmogelijk, om zo’n auto te rijden. Kinderen besturen zonder voldoende ouderlijke macht is ook beangstigend, zo niet onmogelijk. Toch proberen miljoenen ouders dat en beseffen niet eens dat er iets mis is.

Gewoonlijk nemen we aan dat de macht om op te voeden iets vanzelfsprekends is. We kunnen echter weinig beginnen met een kind dat niet geneigd is naar ons te luisteren, naar ons op te zien, op ons te leunen, ons om hulp te vragen, onze aanwijzingen op te volgen of lief voor ons te zijn. Die neiging is niet inherent aan de persoonlijkheid van het kind, noch is zij het resultaat van opvoedvaardigheden. Nee, zij is het gevolg van een goed werkende gehechtheid aan de ouder. Als de gehechtheid zwak is of ontbreekt, dan zal die neiging niet in het kind aanwezig zijn. Als dat het geval is, dan worden ouders machteloos en wordt opvoeden moeilijk en onnatuurlijk. Ouderlijke onmacht is een veel voorkomende kwaal geworden, maar slechts zelden wordt herkend hoe dat komt. We denken eerder dat we niet de juiste vaardigheden hebben of dat we een lastig kind hebben. De instinctieve reactie als we geen macht hebben, is meer druk uitoefenen. Jammer genoeg zal meer druk door middel van straf of verwijdering om een kind tot gehoorzaamheid te dwingen niet alleen weerstand oproepen, maar ook juist de relatie die ons machtigt beschadigen. Helaas staan de zaken er zo maar al te vaak voor. Alleen als we ons realiseren wat onze ware bron van macht is, zullen we ons uiterste best doen om die te beschermen. Tenzij we het hart van onze kinderen hebben, kunnen we onze ouderlijke verantwoordelijkheid niet vervullen. Als we het hart van onze kinderen hebben, moeten we daaraan vasthouden tot onze taak erop zit.

Het geheim van opvoed invloed zit in een goede relatie van het kind tot die ouder. Hoe moeilijker het kind of zijn problemen zijn, des te belangrijker is dit. Die relatie wordt uitgehold door culturele chaos, door concurrerende relaties met leeftijdgenoten en door opvoedpraktijken die de ontwikkeling van gehechtheid verstoren. Om te compenseren voor een verlies aan culturele wijsheid moeten we ons bewust worden van hechting en dan opvoeden met hechting in gedachte. De enige manier om waarlijk natuurlijk op te voeden is door aan hechting te werken en die hechting dan in ons voordeel te laten werken.

Ouders van nu zijn niet alleen bang voor macht, maar ook afwijzend naar macht. Macht is een vies woord geworden, ongetwijfeld omdat velen van ons machtsmisbruik ervaren hebben. Toch kunnen de voornaamste verantwoordelijkheden op aarde niet uitgevoerd worden zonder de macht om dat te doen. Als we geen natuurlijke macht hebben om op te voeden, dan nemen we al gauw onze toevlucht tot dwang en manipulatie. Die trend neemt toe onder de ouders van vandaag. Voorbeelden van zulke dwingende maatregelen zijn time-outs en de neiging om dat waar kinderen om geven tegen hen te gebruiken (hetgeen we graag gevolgen of consequenties noemen). De macht die spontaan voortkomt uit een juiste relatie stelt ouders in staat om heel effectief te zijn zonder straf te geven of te dwingen. We moeten onze aversie tegen macht overwinnen zodat we onze rechtmatige positie in het leven van onze kinderen in kunnen nemen. Het soort macht dat we willen vermijden is macht zonder corresponderende verantwoordelijkheid.

De geschiedenis en het ontstaan van de Opvoedinvloed serie

De Opvoedinvloed serie is ontstaan in een gespreksgroep voor ouders die weer begonnen was op verzoek van jonge ouders die de modules ontwikkelingspsychologie en ouder-kind relaties van dr. Neufeld aan de universiteit volgden. Dit mondde uit in een avondcursus van acht lessen, genaamd Making Sense of Kids (Kinderen begrijpen), die jarenlang heel populair was onder ouders en professionals in en om Vancouver. Vanwege dr. Neufelds wereldwijde reputatie kwam het verzoek om de cursus te filmen en zo voor anderen beschikbaar te maken. Het resultaat is de Opvoedinvloed serie, een trilogie van acht-delige cursussen.

Het hoofddoel van de Opvoedinvloed serie

Het hoofddoel is ouders toerusten om hun kinderen op te voeden met hechting in gedachte en met echte volwassenheid als eindresultaat. Onze methode is de volwassenen te helpen om de kinderen voor wie ze verantwoordelijk zijn te begrijpen. Door te voorzien in begrip van hun natuurlijke intuïtie willen we ouders terugbrengen naar hun rechtmatige plek in het leven van hun kinderen.

Voor wie

Deze module is geschikt voor ouders en professionals. Met name de ouders worden aangesproken. Gewoonlijk is een derde van de deelnemers beroepsmatig betrokken bij gezinnen of kinderen. Hoewel het materiaal evenzeer van toepassing is op scholen, kinderdagverblijven en behandelingscentra, zullen de hierbij betrokkenen de toepassing hier en daar wat moeten vertalen naar hun situatie. Dit lukt meestal heel spontaan en gemakkelijk.

Het materiaal en beginselen zijn toepasbaar op kinderen van alle leeftijden. De focus ligt op opvoeden en problemen van alledag, maar het model is van nog groter belang voor scenario’s met ernstige problemen.

U kunt deze module volgen voor professionele bijscholing, persoonlijke groei, voorbereiding op het ouderschap en zelfs als verrijking voor het grootouderschap.

Doeleinden

De voornaamste doeleinden van deze module zijn om volwassenen te helpen de kinderen voor wie ze zorgen te begrijpen en hen toe te rusten om kinderen groot te brengen met hechting in gedachte.

Subdoelen:

Voorzien in de theoretische kennis van onze natuurlijke intuïtie
Ouders weer op hun rechtmatige plek in het leven van hun kinderen zetten
Een model van hechting geven dat toepasselijk is op kinderen van alle leeftijden en de dynamiek van hechting bewust maken
Opvoeden zo makkelijk en natuurlijk mogelijk maken
Het vermogen van ouders en professionals vergroten om kritisch te denken in verband met opvoedliteratuur
De wetenschap van relatie interpreteren voor hen die het meest bij kinderen betrokken zijn en opvoeden op één lijn met deze wetenschap brengen
Waardering oproepen voor het ontwerp voor ontwikkeling en een vermogen om in harmonie met de blauwdruk van de natuur te werken
Methodes van discipline stimuleren die hechtingsvriendelijk en veilig voor de ontwikkeling zijn
Veel voorkomende vormen van opvoeden die schadelijk zijn ontmaskeren (bv. time-outs, waar kinderen om geven tegen hen gebruiken, de les lezen tijdens een incident, dwang uitoefenen, onafhankelijkheid afdwingen) en veilige alternatieven bieden
Een model voor professionele betrokkenheid bieden dat de ouder-kind relatie niet ontkracht

Enkele onderwerpen die aan de orde komen

Omgaan met weerstand en dwars zijn
Zich richten op de bron van agressie
Voorkomen dat men vervangen wordt door concurrerende hechting
Discipline die niet verwijdert
Omgaan met verwijderingsproblemen en angst
Kinderen grootbrengen die tot diepe, vervullende relaties in staat zijn
Omgaan met kinderen die bazig zijn in plaats van op hun ouders te leunen

Lesschema

Deel 1: waarom kinderen de juiste relatie moeten hebben met de volwassenen die verantwoordelijk voor hen zijn

Hoe wordt een kind makkelijk opvoedbaar
Hoe de hechting van een kind de ouder vermogend maakt
De valkuilen van opvoeden zonder voldoende macht
Het verschil tussen natuurlijke macht en geforceerde macht

Deel 2: hoe de relatie van een kind met zijn ouders zich zou moeten ontplooien

Hoe de capaciteit voor een relatie zich moet ontplooien
Wat belemmert een kin om een diepe relatie met een ouder te ontplooien
Wat maakt dat een kind de relatie loslaat; het probleem van afgeweerde onthechting
Waarom time-outs en negeren averechts kunnen werken
Hoe we problemen van verwijderen in kinderen kunnen aanpakken

Deel 3: hoe we de macht van hechting kunnen inzetten

Hoe we een context van verbintenis kunnen creëren
Waarom we in contact moeten zijn voordat we instrueren
Waarom we uit het incident moeten stappen en in de relatie
Hoe we een alfa kind ertoe krijgen om de controle los te laten

Deel 4: hoe voorkomen we dat we een kind verliezen aan een concurrerende hechting

Wat niet samengaat en de duistere kant van hechting
Wat maakt dat hechtingen niet samengaan
Waarom niet samengaan toeneemt
De ware betekenis van verlegenheid en waarom dit respect behoeft
Hoe we een werkende hechtingsgemeenschap kunnen creëren
Hoe we een concurrerende hechting kunnen herkennen
Hoe we een niet samengaande hechting onschadelijk kunnen maken
Hoe we kunnen voorkomen dat we vervangen worden

Deel 5: hoe we de banden die ons invloed geven kunnen behouden of herstellen

Neem de verantwoording voor het stillen van de hechtingshonger
Neem de verantwoording voor de relatie
Zet structuur en rituelen in om de binding te versterken en de relatie te beschermen
Zet geen discipline in die verdeelt
Verzacht het hart van het kind om de gehechtheid te verdiepen en dominantie problemen op te lossen
Herwin het kind zo nodig

Deel 6: hoe we met agressie om kunnen gaan zonder de relatie te verstoren

Wat beweegt een kind tot aanvallen: de primaire rol van frustratie en hechting
Drie alternatieve uitkomsten voor frustratie die voorkomen dat een kind aanvalt
De drie obstakels voor het bezinken van vruchteloosheid
Hoe we voorkomen dat de agressie van een kind de essentiële band verbreekt
Hoe we een agressie probleem effectief kunnen aanpakken

Deel 7: hoe we met weerstand om kunnen gaan zonder de relatie te schaden

Waarom sommige kinderen geneigd zijn weerstand te bieden
Hoe tegenwil wordt verward met een sterke wil
Zeven stappen om een relatie tegenwil-proof te maken
Tegenwil onschadelijk maken: negen manieren om druk en dwang te verminderen
Tegenwil verminderen: de kracht van hechting inzetten

Deel 8: Hoe we discipline kunnen inzetten die hechtingsveilig en ontwikkelingsvriendelijk is: zeven strategieën voor orde

Doe alles in een context van verbondenheid
Leg orde vooral op door middel van structuur en ritueel, niet door commanderen
Richt je op het veranderen van het denken in plaats van het gedrag
Roep gemengde gevoelens op in plaats van zelfbeheersing te eisen
Roep verdriet op als een kind met vruchteloosheid te maken heeft
Neem de leiding door de omstandigheden te veranderen, vooral als het kind niet kan veranderen
Script het gedrag van onvolwassen kinderen om tijd te winnen totdat ze groter zijn