DE FACTOR ONDERWIJSBAARHEID 

Tijd: 9 uur of 3 dagdelen

Beschrijving

Onderwijs resulteert niet altijd in leren en deze discrepantie lijkt steeds meer voor te komen. En dit ondanks het feit dat leerlingen nog nooit slimmer, leerkrachten nooit beter getraind, curricula nooit meer doordacht, en technologische middelen nooit zo geavanceerd waren als nu. Volgens dr. Neufeld heeft het probleem te maken met de verminderde onderwijsbaarheid van onze leerlingen. Dit materiaal zal bij veel leerkrachten resoneren en in een richting wijzen die zowel krachtig als verrassend is. Het is bestemd voor allen die betrokken zijn bij het leren van kinderen en adolescenten.

Voor wie

Dit materiaal is geschikt voor allen die in een onderwijskundige setting met leerlingen werken; in basisschool, middelbare school en thuis. We denken aan leerkrachten, onderwijsassistenten, schoolpsychologen en gezinsbegeleiders, zowel in het reguliere als het bijzondere onderwijs. 

Doelen 

 • Bewustzijn van de rol van hechting bij leren en gedrag versterken.
 • Het belemmerende effect van onvolwassenheid op leren en gedrag verhelderen.
 • De conceptuele onderbouwing geven voor het belang van de relatie bij onderwijs.
 • Een uitleg verschaffen voor waarom zoveel kinderen zich niet tot adaptieve, geïntegreerde en onafhankelijke mensen ontwikkelen.
 • Verduidelijken waarom onderwijzen steeds moeilijker wordt ondanks de vooruitgang in curriculum, technologie en didactiek.
 • Een besef creëren van de emotionele factoren bij leren en gedrag.
 • Licht werpen op de toestand van afweer tegen kwetsbaarheid en het effect ervan op leren en gedrag.
 • Stagneren in de ontwikkeling blootleggen als het meest voorkomende probleem van de jeugd.
 • Het fundament van een hechtingsbenadering schetsen.
 • De nadelen van straf voor vastgelopen kinderen zichtbaar maken.
 • Manieren verschaffen om de afweer tegen kwetsbaarheid te verzachten.
 • Voorzien in vriendelijke manieren om met problemen als gevolg van vastzitten om te gaan.

Lesschema

Deel 1 – Introductie onderwijsbaarheid

Dit deel begint met een introductie in de factor onderwijsbaarheid, met inbegrip van het probleem en de thesis. We kijken naar de rol van emergent functioneren, waaronder nieuwsgierigheid en een gevoel van keuze en verantwoordelijkheid. Als dat ontbreekt, heeft dit veel invloed op het leren. Kinderen moeten met enige vorm van emergent functioneren naar school komen, zodat didactische methoden effectief zijn.

Deel 2 – Onderwijsbaarheid en het adaptieve brein: correctie, veerkracht en neuroplasticiteit

Dit deel gaat over de rol van adaptatie bij leren en gedrag. Als deze ontwikkeling vastgelopen is, kunnen kinderen niet leren van hun fouten, beperkingen overstijgen of baat hebben bij correctie. In deze context valt agressie goed te begrijpen. We krijgen zicht op onze problemen met niet-adaptieve kinderen en bespreken hoe we daar vat op kunnen krijgen. Zonder adaptatie is er geen onderwijsbaarheid.

Deel 3 – Onderwijsbaarheid en het brein: problemen oplossen, zelfbeheersing en het vermogen om met tegenstrijdige gedachten en gevoelens om te gaan

We bespreken de rol van het proces van integratie bij leren en gedrag. De sleutel hiertoe is de rol van de prefrontale kwab en het corpus callosum. We struikelen over de tekorten die ontstaan zonder geïntegreerd functioneren als we de oorzaak niet begrijpen. Ook enig geïntegreerd functioneren is nodig, willen we dat ons onderwijs in leren resulteert.

Deel 4 – Onderwijsbaarheid en het hart: vastzitten en afweer

Dit deel gaat over de rol van emoties bij leren en gedrag. Als kwetsbaarheid ondraaglijk wordt, heeft de vlucht van kwetsbaarheid enorme invloed op de ontwikkeling, op leren en gedrag.

Deel 5 – Onderwijsbaarheid en relatie Deel I: het vermogen om te onderwijzen en het verlangen om goed te zijn

Onvolwassen mensen zijn niet ontvankelijk voor leren buiten de context van een werkzame relatie. We verkennen het effect van de leerling-leerkracht relatie. We zien waarom het zo moeilijk is om alfakinderen te onderwijzen en hoe de dynamiek van tegenwil het onderwijsproces ondermijnt. Ook leeftijdgenoten oriëntatie en haar rampzalige gevolgen voor de onderwijsbaarheid van onze leerlingen van tegenwoordig worden helder.

Deel 6 – Onderwijsbaarheid en relatie Deel II: hoe hechting behoort te verlopen en wat die ontwikkeling in de weg staat

We kijken naar een gezond verloop van gehechtheid en hoe het vermogen tot relatievorming van nature in zes fasen ontstaat. Inzicht in het proces van hechting en in wat dat proces in de weg kan staan, verschaft handvatten om gezonde leerling-leerkracht relaties te bevorderen. Ook wordt het najagen van nabijheid bij leren en gedrag besproken.

Deel 7 – Onderwijsbaarheid vergroten door gehechtheid: terughoudendheid van leerlingen om zich te hechten overkomen en een context van verbondenheid creëren

We hebben het hier over de toepassingen ophalen, overbruggen en koppelen. Er volgen suggesties voor het omgaan met verlegenheid en wedijverende relaties, waaronder leeftijdgenoten oriëntatie. We kunnen hierdoor beter een relatie bouwen met individuele leerlingen en een context van verbondenheid in de klas en op school creëren.

Deel 8  – De onderwijsbaarheid van vastgelopen kinderen vergroten

We kijken naar vastzitten als de voornaamste oorzaak van leerproblemen en van probleemgedrag. Vastzitten maakt dat traditionele discipline ineffectief is en zelfs averechts werkt. Alternatieve methoden om met probleemgedrag om te gaan komen aan de orde. We bespreken zes manieren om voor vastzitten te compenseren. Er zijn suggesties om leerlingen veiligheid te bieden en hun hart te verzachten. Dit deel bevat de sleutel tot geïnteresseerde, attente leerlingen en inzicht hoe deze op hechting gebaseerde ontwikkelingstheorie anders is dan andere benaderingen.